Terms and conditions


Köpvillkor Akademin

Fullständig Integritetspolicy


Köp- och användarvillkor
Academy for Inner Potential nedan kallat ’Företaget’ eller ’vi’, ingår i företaget Nina Marianne Filial
med organisationsnummer 516408-9269, med säte i Stockholm, Sverige (“Företaget”) är
leverantören av kurser som erbjuds via webbplatsen https://akademin.net/ (”Tjänsten”). I
definitionen för ”Tjänsten” ingår även andra Tjänster från Företaget såsom exempelvis medial
vägledning, sittning med andekontakt, coachning eller annan tjänst.

Minderårig
Du måste vara minst 18 år för att ingå avtal med Företaget.

Kursavgift

Hela kursavgiften samt betalning för Tjänsten ska vara betald innan kursstart, såvida inte:

(1) delbetalning erbjuds där du har möjlighet att dela upp betalningar och där sista delbetalningen
sker efter kurstillfället; eller (2) såvida inte annat regleras skriftligen på hemsidan eller på annat vis. I
det fall du har påbörjat en kurs samtycker du härmed att ingen avgift betalas tillbaka och detta gäller
oavsett om du har bokat kursen 14 dagar eller mindre innan kursstart. Läs mer om ångerrätten samt
undantag till ångerrätten nedan.

Avgift för sittning
Hela avgiften ska vara betald innan start av Tjänsten. I det fall du köper en Tjänst skall Tjänsten vara
betald i förskott såvida inte annat regleras skriftligen på hemsidan eller på annat vis.

Betalning
Betalning sker vid bokningstillfället online med kort via Stripe på akademin.net eller enligt instruktion
från Företaget.


Avbokningsregler
För konsumenter gäller ångerrätten enligt nedan. Om ångerrätten har förfallit eller inte gäller för dig
så är Köp med delbetalning bindande och ska betalas i sin helhet innan tidsfristen är slut. Vid
försenad eller utebliven betalning kommer återstående belopp att faktureras och kan sändas vidare
till inkasso. I de fall du har betalat in reservationsavgift för en kurs, så återbetalas inte sådan
reservationsavgift vid avbokning såvida inte ångerrättens regler gäller där tidsfristen för att ångra
inte har passerat.

Förutsatt att ångerrätten inte gäller, måste avbokning ske senast 31 dagar innan startdatum av kurs
och då återbetalas det resterande beloppet (och inte eventuell reservationsavgift). Avbokar du
mindre än 31 dagar innan kursstart, återbetalas inte kursavgiften. Detta för att vi normalt har
strikta avbokningsregler mot våra leverantörer. Exempelvis där vi har bokat både lokaler och/eller
mat och fika så blir vi betalningsskyldiga gentemot leverantören. I det fall du blir sjuk och behöver
avboka din kurs så behöver du uppvisa giltigt sjukintyg för att vi ska kunna återbetala något belopp.
Vänligen notera att vi oftast är ansvariga för kostnader för mat och fika mot leverantörer oavsett om
en deltagare har blivit sjuk därav våra avbokningsvillkor.

Ångerrätt
Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din
kursanmälan inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks. Om du betalar på Hemsidan via Stripe anses
avtal ha ingåtts när du accepterar våra köp och användarvillkor. Om du betalar med Swish anses
avtalet ha ingåtts den dag beloppet syns på vårt företagskonto. Om ångerfristens sista dag infaller
under en lördag, söndag eller en helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande
vardag. Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har
mottagit från dig förutsatt att ingen undantag till ångerrätten är tillämpligt.


Oavsett vad som regleras i dessa villkor så gäller följande undantag till ångerrätten: Om du påbörjar
en kurs eller sittning eller annan del av Tjänsten så samtycker du till att Tjänsten påbörjas utan
ångerrätt. Företagskunder har inte ångerrätt.


Om konsumenten frånträder Avtalet ska Företaget utan onödigt dröjsmål ersätta konsumenten för de
betalningar som erhållits från konsumenten. Återbetalning ska ske genom samma betalsätt som
konsumenten tillämpat, om inte konsumenten uttryckligen har kommit överens om annat med
Företaget.


Användandet av Tjänster: Kunden har ingen ångerrätt om Kunden börjat använda Tjänsten under
ångerfristen. Kunden som använder Tjänsten under ångerfristen anses ha samtyckt till att börja
använda Tjänsten utan att utnyttja sin ångerrätt.


För kontakt med anledning av ångerrätt, påtalan om fel och reklamation se kontaktuppgifter på
slutet av dessa villkor. När du ångrar ditt köp finns särskilda ångerblanketter som du kan använda på
konsumentverkets hemsida och vi hänvisar dig härmed till ångerblanketten här:
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/om-kunden-angrar-sittkop/

Våra kurser är på plats, fysiskt eller online. Vi förbehåller oss rätten att ställa in, ändra tid, plats samt
andra uppgifter om en kurs. Vi kommer i så fall meddela dig om detta. Skulle kursläraren/lärarna få
förhinder äger vi rätt att kunna sätta in en ersättare i dess ställe, utan att kursen ställs in. Därmed
återbetalas ingen avgift till deltagaren. I det fall vi har ställt in en kurs eller väsentligen ändrat tid och
plats (ex i annan stad) återbetalar vi hela kursavgiften.


Upphovsrätt samt andra immaterialrättigheter
”Academy for Inner Potential” är ett svenskt registrerat varumärke som ägs av Nina Marianne Filial.
Varumärkesrätt, upphovsrätten samt andra immaterialrättigheter och know-how tillfaller Företaget.
Alla rättigheter är skyddade, det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra något i
materialet som finns på Företagets nätsidor eller portaler. Du får inte använda materialet som finns
tillgängligt i produkten på ett sätt som kränker våra rättigheter eller på ett sätt som inte är godkänt
av Företaget. Du får inte ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, lägga ut, överföra,
översätta, sälja, skapa liknande verk, utnyttja eller distribuera på något sätt via någon form av
medium (som e-post eller andra elektroniska medier) något material. Du kan emellertid ladda ner
och/eller skriva ut vissa sidor för eget personligt bruk förutsatt att alla rättigheter beaktas.


Sekretess och tystnadsplikt
All information som du delar med oss är konfidentiell. Vi respekterar kursdeltagarnas deltagande,
inlägg och privatliv och lämnar inte ut någon information om dig.


Som deltagare förbinder du dig att respektera samma sekretess gentemot andra kursdeltagare och
representanter för Företaget. Detta är ett ömsesidigt avtal om tystnadsplikt. Det är inte tillåtet att
spela in ljudfiler eller film utan på förhand skriftligt samtycke från alla i gruppen, varken för eget bruk
eller publikt.


Genom att köpa våra Tjänster samtycker du till att respektera sekretessen för alla kursdeltagarna och
för representanter för Företaget. Du får inte lämna ut någon information om andra kursdeltagare
eller deras inlägg såvida du inte har samtycke från dem. Du får inte dela inlägg eller information om
andra kursdeltagare på något sätt, varken muntligt, skriftligt, e-post, chattar eller via sociala medier.
Vi äger rätt att stänga av en användare som bryter mot sekretess- och tystnadsplikten.


Personuppgifter
Företaget är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi hänvisar till vår
integritetsskyddspolicy som ni finner på våra Hemsidor www.akademin.net samt www.ninamarianne.com.


Ansvarsbegränsning

Företaget ansvarar endast för direkta skador som är begränsat till det totala beloppet som du som
kund har betalat för Tjänsten (såsom en kurs, en sittning, en workshop, ett digitalt seminarium, en
seans eller liknande). Företaget ansvarar inte för indirekta skador såsom inkomstbortfall eller annan
indirekt skada. Oavsett vad som stadgas i detta villkor, söker Företaget inte begränsa skada i det fall
det kan påvisas grov vårdslöshet och eller uppsåt.

Tjänsterna erbjuds utan att några garantier om resultat ges av Företaget. Du förstår att du själv
ansvarar för att du ska kunna tillgodose dig kursen. Genom att köpa kursen accepterar och godtar du
således att du är fullt ut ansvarig för dina framgångar och dina resultat i kursen. Vi ger inga garantier
om resultat. Du är själv ansvarig för dina handlingar och dina resultat från deltagandet i kursen är
beroende på personliga faktorer inklusive dina färdigheter, kunskap, förmågor, engagemang, sunt
förnuft, nätverk och mycket annat.

Våra huvudlärare äger en oinskränkt rätt att ta beslutet av att godkänna en kursdeltagare till att bli
certifierat medium.


I det fall kursen eller Tjänsten är digital är det ditt ansvar att se till så att du har en funderande digital
utrustning. I det fall det är Företaget som inte har tillhandahållit en fungerande digital lösning,
återbetalas dock det belopp som motsvarar den felaktiga delen av Tjänsten. Exempelvis om en digital
workshop fungerar en hav dag men sedan upphör att fungera på grund av ett fel som begåtts av
Företaget, återbetalas halva beloppet. I särskilda fall återbetalas hela beloppet.


Vänligen notera särskilt om ansvar för en sittning med medium: Ingen garanti kan ges för att ett
innehåll i en medial vägledning eller annan sittning exempelvis med andekontakt ska motsvara dina
egna personliga förväntningar. På grund av att en sittning är ett samarbete mellan andevärlden, dig
och den som arbetar som medium så kan inget resultat garanteras. Våra medium följer dock de
etiska riktlinjerna som du kan läsa på mediumforbundet.se.

Du som är sökande till våra Tjänster har upplysningsplikt att informera oss om dina personliga
omständigheter som du tror kan vara av särskild vikt för ditt mående, både fysiskt o psykiskt. Det kan
t ex vara att du kan ha svårt att sitta länge, så att vi kan göra anpassningar eller neka dig tillträde i det
fall att vi inte har möjlighet att göra anpassningar. I det fall du har en väsentlig psykisk instabilitet ber
vi dig att i första hand uppsöka sjukvården.

Tvist
Om en tvist skulle uppstå mellan dig och företaget samtycker du till att först lösa denna tvist genom
kommunikation med företaget.
I händelse att tvisten inte kan lösas mellan parterna ska tvistemålet lösas i svensk domstol.
Avtalet ska regleras och tolkas enligt svensk lag.

Kontaktuppgifter
Nina Marianne Filial, org.nr 516408-9269
För kurser: info@akademin.net och för sittningar: info@ninamarianne.com
Tel +46 76 112 09 49

Copyright © 2024 Nina Marianne Filial, orgnr: 516408-9269