Mediumskapet: mytomspunnet kall eller hedervärt jobb?

Mediumskapet: mytomspunnet kall eller hedervärt jobb?

 

Ett besök hos ett medium kan vara ett ganska omtumlande möte. Det vet alla som provat. Särskilt om det är första gången som man besöker en seans eller får en enskild session. Föreställningarna hos gästen kan vara mer eller mindre realistiska och variera alltifrån att mediet kan berätta hela ens historia och framtid till att få bevis på att det verkligen finns andra dimensioner som kan förmedla sig på detta sätt. Kunskapen som förstagångsgästen har är inte helt sällan hämtad från filmens eller böckernas värld och nu för tiden även från semiautentiska TV-program med verkliga medier i aktion. Föreställningarna om vad ett medium är och gör varierar alltså, liksom förväntningarna på vad en session/seans innebär och vilken hjälp man kan få av ett medium.

 

Ett medium är en person som har förmågan att få kontakt med andra, icke jordiska, sfärer samt förmedla information från dessa genom olika metoder. Ett mediums arbete innebär som regel att förmedla informationen från den ena sfären till den andra. Det kan handla om kortare budskap eller hälsningar, vägledning för personlig eller andlig utveckling, speglingar/rådgivning vid olika frågeställningar, kunskapsförmedling osv. S.k. husrensning, då mediet besöker någons hem eller en annan lokal för att hjälpa irrande andar över till den s.k. andra sidan, är inte det vanligaste mediala arbetet utan sker oftare på TV än i verkligheten.

Ett medium är en vanlig människa med ett något ovanligt arbete. Ett medium är inte någon gudasänd varelse som står över alla andra människor. Inte heller är ett medium någon trolltant/gubbe som kan lösa någons alla problem.

Vissa betraktar mediumskapet som ett kall som mer eller mindre förpliktigar. Andra ser det som ett arbete. Vi på Akademin betraktar mediumskapet som ett arbete utifrån en genuin önskan att stå till tjänst för såväl de andliga dimensionerna som för sina medmänniskor (en slags kallelse). Att inkludera båda aspekterna medför dels att vi betonar drivkraften: att vilja vara till gagn och göra gott. Dels betonar yrkesskickligheten och ansvaret för det man gör. Det är inte helt ovanligt att människor glorifierar oss medier och det är lätt att falla för detta eftersom ett medium är en alldeles vanlig människa. Med egen personlig utveckling och självkännedom om bekräftelsebehov och annat blir det lättare att förhålla sig till människor projektioner och inte hamna i en s.k. ego-fälla.

Den som är medial är heller inte med nödvändighet en skicklig pedagog eller upprätthållare av relevant sakkunskap. Ett besök hos ett medium kan, som ovan nämnts, vara omtumlande och mediet behöver därför kunna framföra saker på ett pedagogiskt sätt, ta ansvar för vad han/hon förmedlar istället för att skylla på en abstrakt andevärd samt ha god grundkunskap om sitt ämne och sig själv med egna värderingar och föreställningar. Ett medium är inte en ”ren och tom kanal” som bara vidarebefordrar klokskap och annan information från våra vänner i andra dimensioner. Ett medium är en vanlig människa, vars hjärna är fylld av diverse präglingar och som därför filterar information. Risk för fel-, över- eller undertolkning föreligger därför alltid. Med god utbildning: i form av kunskap, träning, etik och självkännedom minskar denna risk.

Att verka som medium är en ynnest, OCH ett mycket ansvarsfyllt arbete. Det som ett medium säger under en session går ofta rakt in i människors hjärtan. Som medium kan man göra otroligt mycket gott, men också verkligen ställa till det för människor. Men den som besöker ett medium har givetvis ett eget ansvar: att ha realistiska förväntningar på mötet samt vad man gör den information som kommer. Mediets ansvar är att försöka få information av god kvalitet, förmedla denna på ett pedagogiskt och etiskt sätt samt att ha en professionell och godhjärtad hållning.

En förändrad syn på medium och mediumskap håller på att ske, men behöver fortsätta att utvecklas: förändring från en mytomspunnen ockult företeelse genomförd av en upphöjd mystisk varelse till en värdefull andlig tjänst köpt av en professionell och kompetent person. Våra gäster/klienter/kunder kan då ha mer realistiska förväntningar på vad ett möte med ett medium innebär och känna sig trygga i att möta en kunnig och etisk professionell.  Vi medier kan å vår sida betraktas och betrakta oss själva på samma sätt som andra s.k. människoarbetare (samtalsterapeuter, präster, diakoner etc.) och därmed vila i vår profession och slippa verka i mytologiska skugglandskap.

Spirituell paus från Mirakelmässan i Umeå.

En ny podd från Mirakelmässan i Umeå.