Förväntningar och ansvar

Det är med många syften människor söker oss som är medialt verksamma och förväntningarna är mycket olika. Förväntningar på vad man kan få i en medial session är förstås kopplade till syftet om varför man går dit samt tidigare erfarenheter.

Somliga kommer med hopp om att få en hälsning från ”andra sidan”, andra med önskan om vägledning och råd. En del vill få bevis för en andlig existens eller veta hur det egentligen ”ligger till här i kosmos”. Vissa vill ha sina problem lösta eller få reda på ”sanningen” om något eller någon. Några vill påminnas om att verkligheten är mer än vardagens bekymmer och få tips om hur de ska gå vidare med sin personliga och/eller andliga utveckling. En del vill bli tröstade medan somliga vill få sin existens bekräftad eller sitt ”ego” upphöjt.

De flesta av oss som verkar medialt som medium, tarottolkare, änglapratare, healer m.m. försöker tillmötesgå våra klienters önskningar så gott vi kan. Vi försöker hjälpa, stödja, trösta, vägleda, råda, famna, bevisa, glädja, belysa, spegla o.s.v. med hjälp av en andlig dimension och vår mediala förmåga, vår medmänsklighet och omsorg.

Människor blir som regel känslomässigt berörda i sessionen och går ofta därifrån i förundran och tacksamhet, förväntansfulla inför livet, glada eller tröstade. Men inte alltid. Det är lätt att känna glädje och tacksamhet när det vankas goda nyheter. Svårare är det när nyheterna inte är goda eller när man påminns om sina mänskliga svagheter som behöver belysas, erkännas och arbetas med. Eller när man inte får höra det man vill, får svar på sina frågor eller när den information som förmedlas inte helt stämmer eller är svår att förstå. När klienterna är nöjda får vi ofta höra hur fantastiska vi är. När klienterna inte är nöjda blir vi betvivlade och utskällda.

 Rimliga och orimliga förväntningar

Våra klienter har att förvänta sig att vi bemöter dem på ett professionellt sätt: vi ska vara personliga men inte privata. De ska kunna förvänta sig att vi förmedlar den information som vi uppfattar på ett tydligt, respektfullt och ansvarsfullt sätt och att vi gör vårt bästa för att tillmötesgå deras önskemål så länge dessa är rimliga.

Den som kommer för att få kontakt med någon särskild i den andliga dimensionen behöver veta att det kanske inte går. Önska går bra, men garanti går inte att lämna.

Den som önskar vägledning och råd har att ta emot det som kommer, oavsett det är vad man vill höra eller inte. Det är inte den mediala utövaren som bestämmer vad som förmedlas, även om vederbörande har ansvar för HUR han/hon gör detta.

Den som önskar bevis för en andlig existens har att vara öppen för och ta emot den andliga avsändaren och information, men själv ta ansvar för sin övertygelse eller sina tvivel.

Den som vill få sina problem lösta bör hellre gå till en psykoterapeut eller liknande än ett medium eller dylik person.

Den som vill veta ”sanningen” får ta den information som kommer och själv ta ansvar för tolkning och filtrering samt respektera om den mediala utövaren av etiska skäl inte besvarar vissa frågeställningar.

Den som vill bli tröstad eller få sin existens bekräftad får vara beredd på att trösten och råden kanske kommer på ett annat sätt än vad som förväntats.

Den som vill känna sig upphöjd och utvald får bereda sig på andra svar.

Den som vill veta hur existensen och kosmos ser ut får bereda sig på att själv söka vidare genom studier och kontemplation då den mediala endast kan förmedla sina egna trosföreställningar.

Och den som vill ha de perfekta råden får inse sitt eget ansvar i hur råden används och att mediet kan uppfatta och tolka fel. Det finns inga garantier.

Den medialas ansvar

Som mediala utövare har vi ett ansvar att försöka uppfatta och förmedla de andliga dimensionernas information så klart och tydligt, värdigt och omsorgsfullt som möjligt. Vi ska därtill uppträda professionellt och visa respekt för våra andliga vänner såväl som våra klienter. Vi ska försöka låta bli att döma människor och respektera att deras personligheter, livsstilar, val, trosuppfattningar och värderingar kanske inte är desamma våra egna. Vi ska vara sanna, etiska och göra vårt bästa i varje möte. Vi ska inte ge oss in i områden som vi saknar kompetens för utan hänvisa vidare i sådana fall, vi ska inte fuska eller ”mörka” för att vi känner oss pressade. Vi är i våra mediala roller för att tjäna och serva de andliga dimensionerna och våra medmänniskor. Vi ska också sätta gränser, inse våra begränsningar, stå för våra egna principer och berätta för våra klienter vad de kan förvänta sig av oss. Vi ska inte ta ansvar för människors liv, val, hälsa, ekonomi eller dyl. Detta är heller inte våra andliga vänners ansvar. Vi behöver också respektera vår egen ofullkomlighet och att dagsformen fluktuerar.

Klientens ansvar

Våra klienter ska inte förvänta sig att vi ska lösa deras problem eller livs/dödsångest. De ska inse att vi inte har tillgång till perfekt information och att vi kan missuppfatta och feltolka ibland. De behöver inse att vi inte är några allvetande orakler, trollkarlar/tanter eller gudomligt utvalda. Våra klienter behöver förstå att deras val och beslut i livet är deras eget ansvar, inte vårt och inte ”andevärldens”.

För de allra flesta är detta inte något problem, men det finns undantag. Och det är ibland lättare för oss att säga ja trots att vi borde säga nej. Det kan också vara lätt för oss att falla i fällan att skarva i med egna uppfattningar eller erfarenheter eller att ge oss in i områden som vi inte behärskar i vår önskan att vara till lags och att hjälpa.

Låt oss hjälpas åt att inte fastna i dessa fällor och istället stödja varandra i det professionella mediala arbetet och förhållningssättet. Låt oss påminna oss själva och våra klienter om det fantastiska i att faktiskt kunna få kontakt med de andliga dimensionerna: med bortgångna nära & kära, med guider samt andra andliga hjälpare och vänner. Låt oss påminna oss och våra klienter om att vi själva är andliga varelser som existerade före detta liv och kommer att fortsätta att existera när detta innevarande liv är över. Det är det som är det verkliga miraklet, och som kan hjälpa oss att fortsätta vår ibland mycket mödosamma vandring på den här planeten.