FORUM FÖR MEDIALITETENS OLIKA ANSIKTEN

Forum för medialitetens olika ansikten

Det pågår en rörelse bland medialt verksamma personer i Sverige om att sluta oss samman och enas kring det värv som vi utför. Ett par lovvärda försök till sammanslutning finns just nu och nyligen ägde en konferens rum på den anrika spiritualistiska Ramsbergsgården.

Varför ena oss?

Många yrken och intressegrupper har föreningar eller nätverk som tillvaratar gruppens intressen, tillhandahåller information och ny kunskap, bidrar med olika slags hjälp eller kommer med riktlinjer för verksamheten. För oss som verkar som medier, healers eller i andra former av medialt arbete har det inte funnits något sådant forum som inte varit inriktat på en specifik trosföreställning eller verksamhet. Behovet av hjälp, stöd, gemenskap, utbildning och kompetensutveckling, etikdiskussioner, handledning o.s.v. torde dock finnas bland oss i likhet med andra människoorienterade yrken/verksamheter. Vi arbetar som regel ensamma, har få att ventilera olika situationer, klienter eller mediala metoder/tekniker med. Vi är också verksamma inom ett område som inte är allmänt erkänt och accepterat, trots att historien är full av mediala människor under olika beteckningar. Detta innebär att vi fått finna oss i att bli hånade, uteslutna från konventionella sammanhang på olika sätt, påhoppade och förlöjligade. Vi har blivit nekade arbeten eller fått sparken p.g.a. vår mediala verksamhet, människor har blivit rädda för oss och kanske tagit avstånd för oss. Vi har anklagats för att vara tokiga, vara bedragare, charlataner och utnyttja oskyldiga och svaga människor. Det torde således finnas ett stort behov av stödjande forum i form av nätverk, förening, intressegrupp eller dylikt.

Vad behövs och vad behövs inte?

En (eller flera) förening/ar, sammanslutning/ar, nätverk eller dylikt skulle kunna erbjuda eller hänvisa behövande medlemmar till utbildning och fortbildning, hänvisa till kunskap i olika former (som t.ex. vetenskapliga eller populärvetenskapliga rön) och juridisk rådgivning.

Man kanske skulle kunna arbeta fram etiska principer som kan vara vägledande i det mediala arbetet, erbjuda eller hänvisa till handledning, ordna seminarier och erbjuda eller hänvisa till terapeutisk hjälp och samtalsstöd.

Eftersom vårt arbete byggs på olika slags trosföreställningar, religioner, andliga idéströmningar etc. är det viktigt att detta forum är ”religiöst obunden”. Medialiteten har många ansikten och medialt arbete kan bygga på så många trosföreställningar och inkludera så många former att det blir svårt annars. Inte heller behöver vi inskränkande påbud om vad som är medialt arbete, hur vi ska verka eller huruvida mediumskap är ett yrke. Men vi behöver stöd och gemenskap. Många av oss behöver också mer kunskap och utbildning för att på bästa sätt kunna tjäna såväl de andliga dimensionerna som våra medmänniskor. Och vårt verksamhetsfält präglas mycket av vidskepliga föreställningar: inte bara från omgivningen utan också bland oss själv. Kunskap och utbildning skingrar sådant.

Så låt oss uppmuntra dessa fina initiativ och låt oss hitta en bra form för det stöd och hjälp och den gemenskap som vi medier, healers o.s.v. så väl behöver